Stötvågsbehandling aka Radial Shockwave – ej kostnadseffektivt

Skrev denna sammanfattning till beslutande verksamhetschefer förra året som övervägde att köpa in en shockwave/stötvåg till våra kliniker. 

Gjorde en granskning av de artiklar som gick att hitta (Note: detta inlägg skrevs 2013, evidensläget kan se annorlunda ut idag). Detta är ingen vetenskaplig systematisk översikt, det mesta har redan gjorts av Pedro, så jag gjorde bara sammanställningen och även några egna granskningar med PEDro Scale och CASP. Resultatet ser ni nedan. Nya studier kan ha tillkommit, och är inte med i denna bedömning.

Resultat: Det blev inget köp. 

Sammanfattning för evidenssökning för behandling med stötvåg
Bakgrund: Stötvåg kan delas upp i fokuserad och ofokuserad stötvåg. Evidensen för effekten skiljer sig dom emellan och det är av stor vikt att skilja på detta. Stötvågen som säljs på vissa hemsidor kan vara en radial stötvåg – en sk ofokuserad stötvåg. Kolla därför upp vilken slags stötvåg de säljer Har tidigare gjort en evidenssökning på den radiala stötvågen då det framkommer att man funderat att köpa in den som behandlingsapparat på den arbetsplats jag arbetar på. 
Metod: sökt på PubMed på alla artiklar med RSWT och lågenergi ESWT (kallas ibland för det). Inkluderat enbart RCT-studier och översikter och sammanställt med befintliga behandlingsriktlinjer. Kvalitetsgranskning har gjorts med Pedro via deras databas med några kompletteringar med egen granskning med Pedro och CASP. Ej gjort ytterligare egen granskning i det område där behandlingsriktlinje är gjord.
Resultat: För subacromiell smärta och lateral epicondylit finns det evidens för att stötvåg INTE är effektiv, samma gäller plantarfasciit, men att man kan överväga det som behandling istället för kirurgi. Hälsenebesvär kan övervägas som komplement till träning. Fler studier behövs för benhinneinflammation, hamstringstendinopatier, patellartendinopatier och trochanterit, dock påvisar de att effekten är bättre än sedvanlig behandling. Evidensen är således begränsad och stötvågen rekommenderas inte då det behövs fler studier för att dra en större slutsats. 
Slutsats: Att enbart köpa stötvåg för behandling som komplement till träning vid hälsenebesvär eller misslyckad rehabilitering vid plantarfasciit är ej kostnadseffektivt då dessa patienter utgör en liten patientgrupp totalt. Rekommenderar att avvakta tills mer evidens finns för andra tendinopatier. 
Subacromiell smärta
Starkt stöd för att det inte har någon effekt. Studierna visar på att det träning är bättre än RSWT eller ingen skillnad alls. Behandlingsriktlinjerna som gjorts visar på att det finns vetenskapligt underlag för att behandling med stötvåg inte är effektiv. 
Rekommendationen är således att man inte ska använda stötvåg vid subacromiell smärta.
Lateral epikondylit
I behandlingsriktlinjen finner man evidens för att stötvåg inte ger någon effekt på smärta och funktion vid behandling för lateral epikondylalgia. I denna sökning är evidensen motstridig.
Rekommendationen är att man inte ska använda stötvåg vid lateral epikondylalgia/it
Hälsenebesvär
I denna sökning finnes motstridiga resultat då effekten verkar ha betydelse beroende på var skadan sitter på hälsenan. Håller med behandlingsriktlinjen att det kan övervägas som komplement till sedvanlig träning för hälsenebesvär. 
Rekommendationen är att överväga stötvåg som komplement till träning. 
Plantarfasciit
Det finns måttligt stöd med RCT-studier för att RSWT/lågenergi är bättre än placebo, men inte bättre än stretch eller sedvanlig sjukgymnastik. I en översikt som gjorts visar de på att stötvåg kan övervägas vara ett behandlingsalternativ istället för kirurgi när all annan behandling misslyckats. En annan översikt visar på att evidensen är frånvarande/osäker. 
Rekommendationen är att inte använda stötvåg vid plantarfasciit som grundbehandling, eventuellt överväga stötvåg istället för kirurgi när all annan behandling misslyckats.
Benhinneinflammation
För få studier att dra större slutsatser på. Det som finns är en retrospektiv studie som visar att RSWT kan vara effektivt vid benhinneinflmmation. 
Pga begränsad vetenskaplig evidens kan inte stötvåg rekommenderas, behövs fler studier
Hamstringstendinopati
För få studier att dra större slutsatser på. Finns litet stöd för att det har effekt då det finns en studie av högt bevisvärde där de påvisar att RSWT är bättre än traditionell behandling
Pga begränsad vetenskaplig evidens kan inte stötvåg rekommenderas, behövs fler studier
Patellartendinopati
För få studier att dra större slutsatser på. Finns litet stöd för att det har effekt då det finns en studie av medelhögt bevisvärde där de påvisar att RSWT är bättre än annan konservativ behandling
Pga begränsad vetenskaplig evidens kan inte stötvåg rekommenderas, behövs fler studier
Trochanterit
Finns för få studier att dra slutsatser på, men det finns en retrospektiv-studie med medelhögt bevisvärde som visar på att RSWT har en god effekt jämfört med sedvanlig behandling mot trochanterit.
Pga begränsad vetenskaplig evidens kan inte stötvåg rekommenderas, behövs fler studier
Annonser